6a

SAICON sp. z o.o. realizuje projekt grantowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A. pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.polegający na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-,...